Naposledy aktualizováno: 17.01.2019 14:32:30
logo

Obecní knihovna Javůrek

Knihovní řád

 

Je vydán na základě usnesení zastupitelstva  obce  Javůrek, o  provozování obecní knihovny č. 2.2./XXI.

Ze dne 22. 7. 2002 a ustanovení zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění (dále jen knihovní zákon).

 

1. Základní ustanovení


Poslání knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a §12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

 

Služby knihovny

Knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která:

  • půjčuje knihy, noviny, časopisy a další knihovní jednotky, a to absenčně nebo prezenčně podle jejich charakteru a příslušných autorských práv.
  • poskytuje další služby ze základních odvozené nebo na ně navazující

 

Poplatky

Základní služby poskytuje knihovna v rámci ročního registračního poplatku.

Vybrané služby poskytuje za zvláštní poplatek.

Výši registračních poplatků, sankčních poplatků a cenu vybraných služeb za úplatu určuje příloha tohoto knihovního řádu.

 

 

2. Čtenáři a uživatelé knihovny


Podmínky pro přijetí za čtenáře knihovny

Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu vyplněného podle předložených osobních dokladů (občanský průkaz).

 

Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující údaje: jméno a příjmení

 bydliště

 datum narození.

 

Zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Čtenářem knihovny se může stát:

×      dospělá osoba

×      dítě do 15 let, které předloží písemný souhlas zákonného zástupce ve formě podepsané čtenářské přihlášky dítěte

 

Podepsáním čtenářské přihlášky a přijetím čtenářského průkazu se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky a uhradit případné ztráty a poškození půjčených knihovních jednotek. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

 

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou.

Je nepřenosný. Bez čtenářského průkazu se dokumenty zásadně nepůjčují. Je možné je pouze vrátit.

Každý čtenář může mít v jedné knihovně pouze jeden čtenářský průkaz. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu.

Čtenářský průkaz platí v té pobočce, kde byl vystaven.

 

Poplatky

Evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců.

Je-li čtenářský průkaz popsaný záznamy o výpůjčkách, nový se vydává zdarma. Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář poplatek dle ceníku.

Pracovníci knihovny poplatky neplatí.

 

Povinnosti čtenáře

Čtenář je povinen:

-         seznámit se s knihovním řádem a řídit se jeho ustanoveními

-         respektovat pokyny knihovníka, podrobit se stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny

-         prohlédnout si při půjčování knihovní jednotky a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.

-         zacházet s  vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, chránit před poškozením, ztrátou a krádeží

-         nepůjčovat knihy dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě

-         nevystřihovat a nevytrhávat z knih, nevpisovat do nich poznámky a nepodtrhávat části textu

-         respektovat autorská práva a práva výrobců stanovená obecně platnými právními předpisy

-         oznámit knihovně neprodleně uměnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených ve čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena si tyto údaje zjišťovat sama, uhradí čtenář příslušný poplatek.

-         zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek

-         při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky a na vyzvání příruční zavazadlo. Vynesení kterékoli knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce je pokládáno za zcizení.

-         čtenářům stiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo čtenářům, v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se nepůjčuje a není jim povolen vstup do knihovny. Čtenář je povinen tuto skutečnost ohlásit a zabezpečit dezinfekci vypůjčených publikací.

 


3. Podmínky absenčního půjčování

O způsobu zapůjčení díla formou absenční nebo prezenční výpůjčky rozhoduje knihovna v souladu se svým posláním, s autorskými právy a právy výrobců vyjádřenými v obecně platných normách a s požadavky na nutnou ochranu knihovního fondu. U těchto důvodů omezuje absenční půjčování z příručních fondů, z regionálního fondu apod.

 

Na čtenářský průkaz  vystavený  dítěti do 15ti let se půjčuje pouze literatura určená čtenářům této věkové kategorie. Výjimky povoluje knihovník.

 

Nezaplatí-li čtenář příslušné poplatky, bude mu půjčování přerušeno do uhrazení poplatků.

 

Vyhledávání knihovních jednotek

Čtenář si samostatně nebo s pomocí knihovníka vybírá knihovní jednotky přímo ve volném výběru, nebo vyhledává informace o nich ve čtenářských katalozích.

 

Poplatky

Poplatky za knihovní jednotky (knihy, časopisy) se vztahují vždy k jedné knihovní jednotce a k jedné její výpůjčce a jsou uvedeny v ceníku poplatků a náhrad.

 

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovní jednotky a jsou ve všech knihovnách stejné:

  • knihy            →        1 měsíc
  • časopisy        →        14 dní

 

Výpůjční lhůta novinek a knižních titulů, které má rezervováno více čtenářů, může být zkrácena na 2 týdny a neprodlužuje se. Stejně se neprodlužují výpůjční lhůty časopisů.

 

Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář.

 

Pokud žádá čtenář knihovní jednotku vypůjčenou jiným čtenářem, může požádat o rezervaci.

 

Žádá-li o tentýž titul více čtenářů, stanoví se pořadí podle chronologie záznamů.

 

Meziknihovní výpůjční služba

Jestliže čtenář žádá dílo, které není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad MVS z jiné knihovny. Čtenář musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení určený půjčující knihovnou a respektovat i další její stanovená omezení a zaplatit manipulační poplatek, viz. příloha.

 


4. Poplatky, upomínky, náhrady


Poplatky z prodlení

Pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení, které se účtují bez písemného upomínání.

 

Povinnost platit poplatky z prodlení nastává 14 dní po uplynutí výpůjční lhůty.

 

Výše poplatků z prodlení viz. příloha.

 

Poplatky z prodlení lze prominout, jestliže zpoždění bylo prokazatelně způsobeno závažnými překážkami.

 

Upomínky

Po měsíčním překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán. Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 1 měsíc.

 

Čtenář hradí knihovně náklady spojené s písemným upomínáním.

Výši nákladů za jednotlivé upomínky určuje ceník poplatků a náhrad viz. příloha.

 

Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a upomínacími náklady vymáhat právní cestou.

 

Náhrady

Čtenář je povinen neprodleně nahlásit ztrátu nebo poškození půjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu zaviněnou přímo, nebo zanedbáním povinnosti nahradit.

 

Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:

-     nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání

-     uhrazením nákladů na zhotovení kopie včetně vazby

Jestliže taková náhrada není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu škody

-      exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality

-      finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka vycházejícího u ceny tituluj trhu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací

 

V případě poškození nebo ztráty jednoho dílu vícesvazkového kompletu je povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části díla, jinak je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.

 

Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené nebo zničené knihovní jednotky viz. příloha.

 

Při menším poškození tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a na převazbu. Při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací. Uživatel je také povinen uhradit opravu či náhradu jím poškozeného speciálního obalu.

 

 

5. Závěrečná ustanovení


Stížnosti

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, oznámit vedoucím provozů nebo řediteli OK. Pro jejich vyřizování platí ustanovení příslušných zákonných norem.

 

Zrušení práva používat služeb knihovny

Uživatel, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, může být vedoucím knihovny zbaven práva používat jejich služeb nebo rozhodnutím ředitele OK zbaven práva používat služeb všech knihoven. Povinnost nahradit způsobenou škodu není dotčena.

 

Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.

 

Výjimky a dodatky ke knihovnímu řádu

Výjimky ze zásad knihovního řádu povoluje zřizovatel obecní knihovny.

Trvalou součástí knihovního řádu jsou přílohy.

 

 

Tento knihovní řád je platný od 1. 1. 2003

 

 

 

 

 

Ceník poplatků a náhrad

 

Ceník základních služeb:

Paušální poplatek pro dospělého čtenáře                                                      50,- Kč

Paušální poplatek pro děti do 15ti let                                                           20,- Kč

 

Ceník vybraných služeb:

Manipulační poplatek za MVS                                                                       20,- Kč + poštovné

 

Poplatky z prodlení:

Vybírá se bez písemné upomínky po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty

Knihy i časopisy                                                                                          10,- Kč

 

Upomínky:

Každá upomínka                                                                                         20,- Kč

 

Další sankční poplatky:

Náhradní čtenářská legitimace                                                                     10,- Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody

  • jedna knihovní jednotka                                                                    30,- Kč
  • časopis                                                                                             10,- K č

Dílčí poškození knihovní jednotky                                                                 20,- Kč

Poškození vazby knihy                                                              50,- Kč a výše podle stupně poškození

 

Ostatní placené služby:

Prodej vyřazených knih a časopisů                                                               smluvní ceny

 

 

 

Platí od 1. 1. 2012

 

Knihovní řád ke stažení a k vytištění (*.pdf)